Claddedigaethau

Gweld ein ffioedd

Mae beddau llawn ar gael ym Mynwent Draenen Pen-y-graig, Mynwent Pantmawr a Mynwent y Gorllewin.

 

  • Gall beddau gynnwys hyd at 2 gladdedigaeth arch a 6-8 o flychau amlosgi.
  • Mae cofebion beddau ar ffurf lawnt neu ar ffurf draddodiadol.
  • Gall beddau gael eu dewis, unwaith y trefnir claddedigaeth, drwy apwyntiad yn y Swyddfa Ymholiadau yn Nraenen Pen-y-graig. Fel arall, byddwn yn dewis bedd ar eich rhan.
  • Gall beddau gael eu prynu i’w defnyddio yn y dyfodol unrhyw bryd drwy gysylltu â Draenen Pen-y-graig, a gellir prynu beddau ychwanegol pan drefnir claddedigaeth os hoffai aelodau o’r teulu gael eu claddu gerllaw yn y dyfodol.

Beddau lawnt

Mae beddi lawnt ar gael ym Mynwentydd Draenen Pen-y-graig, Pantmawr a’r Gorllewin ac mae modd gosod cofeb ar ben y bedd. Ni all y gofeb fod yn fwy na 5” o uchder, 3” o led a 12″ o’r cefn i’r blaen. Caiff prif ardal y bedd ei gorchuddio â hadau gwair neu dywarch ar yr adeg briodol (gweler y wybodaeth am gynnal a chadw ein tiroedd). Ni chaniateir gosod eitemau ar ardal weiriog y bedd. Mae hyn yn ein galluogi i’w chynnal a’i chadw i safon uchel.  Os teimlwch fod angen i chi osod cofeb fwy a/neu eitemau ar brif ran y bedd, byddai’n well dewis bedd yn yr ardal draddodiadol.

Beddau Traddodiadol

Mae modd gosod cofeb fwy ar fedd traddodiadol na bedd lawnt. Yn ogystal â charreg fedd, gallai’r gofeb hon gynnwys amlinelliad o’r bedd gyda chyrbau neu ymylon, neu garreg dros y bedd. Fel arall, mae modd i’r teulu blannu ar y bedd a’i gynnal a’i gadw. Amgylchynir y beddau yn y rhannau traddodiadol gan raean – nid oes gwair drostynt.

Beddau coetir

Ceir ardal gladdu mewn coetir ym Mynwent Draenen Pen-y-graig lle gall beddau gael eu prynu i’w defnyddio yn y dyfodol neu ar gyfer claddedigaeth sydd ar ddigwydd. Dim ond unwaith neu ddwywaith y flwyddyn y caiff y borfa ei thorri yn y coetir, ac mae’n ardal naturiol, heddychlon. Nid oes cerrig coffa yn y coetir, dim ond marcwyr pren a fydd yn dadelfennu dros amser ac yn dod yn rhan o lawr y coetir.

Beddau gweddillion wedi’u hamlosgi

Mae beddau ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi ar gael ym Mynwent Draenen Pen-y-graig, Mynwent y Gorllewin a Mynwent Cathays. Fel arfer, mae beddau ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi yn dal hyd at bedwar blwch, a gellir eu dewis fel uchod.

Ail-agor beddau

Gellir cynnal claddedigaethau mewn beddau a brynwyd yn y gorffennol. Weithiau bydd ein cofnodion yn nodi faint o le sydd ar ôl mewn bedd, ond nid yw’r wybodaeth hon ar gael ym mhob achos. Dim ond ar ôl palu’r bedd ar gyfer angladd y byddai’r wybodaeth hon yn dod i’r amlwg.

 

Er mwyn defnyddio bedd sydd eisoes wedi’i brynu, rhaid i chi gael caniatâd perchennog cofrestredig y bedd a dylech allu dangos gweithred y bedd. Os yw’r perchennog yn fyw, rhaid iddo lofnodi ar gyfer agor y bedd. Os yw perchennog y bedd wedi marw, mae angen i’w berthynas fyw agosaf gwblhau Datganiad Statudol, gan dyngu llw, i ddefnyddio’r bedd. Gall eich cyfarwyddwr angladdau drefnu hyn i chi. Os oes mwy nag un berthynas agos o’r un genhedlaeth (e.e. wyrion ac wyresau), rhaid i un lofnodi i gadarnhau ei fod wedi cael caniatâd y gweddill i wneud hynny.

 

Os nad ydych yn siŵr pwy sy’n berchen ar fedd neu pwy ddylai lofnodi i’w agor, cysylltwch â’r Swyddog Ymholiadau yn Nraenen Pen-y-graig. Mae’n werth nodi nad yw perchnogaeth dros fedd yn pasio’n awtomatig i rywun arall pan fo perchennog y bedd yn marw. Gellir ond ei drosglwyddo os dangosir ewyllys y perchennog i ni. Os oes angen i chi wneud hyn, cysylltwch â’r Swyddfa Ymholiadau yn Nraenen Pen-y-graig i wneud apwyntiad.