Trefnu Angladd Eich Hun

Nid oes yn rhaid i angladdau gael eu trefnu drwy wasanaethau cyfarwyddwr angladdau. Fodd bynnag, os ydych yn trefnu angladd eich hun, bydd angen i chi:
  • Gael tystysgrif gan y meddyg yn y feddygfa neu’r ysbyty
  • Cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal lle mae’r farwolaeth wedi digwydd
Gallwch hefyd ddefnyddio’n gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith.

Gofynion cyfreithiol

P’un a fyddwch yn trefnu claddedigaeth neu amlosgiad, mae’n ofynnol i chi o dan y gyfraith i gyflwyno ffurflenni penodol i’r awdurdod claddu neu amlosgi.

 

Os ydych yn cynllunio claddedigaeth ar dir preifat, mae pethau gwahanol i’w hystyried.

Cysylltwch â ni i drafod beth yn union sydd ei angen.

Trafnidiaeth i’r ymadawedig

Rhaid i’r person sy’n trefnu’r angladd drefnu trafnidiaeth i’r ymadawedig i’r fynwent neu amlosgfa mewn cerbyd addas. Rhaid iddynt hefyd drefnu elorgludwyr. Rhaid eu bod yn gallu cario’r ymadawedig yn y cynhwysydd a ddewiswyd, i’r cerbyd ac ohono, i’r capel neu i’r bedd. Bydd angen iddynt ostwng yr ymadawedig i’r bedd, ac os dewisir ei gladdu byddwn yn darparu strapiau gostwng i wneud hyn.

 

Os ydych chi’n credu y gallwch drefnu angladd eich hun, ystyriwch y pwyntiau isod a chysylltwch â’r Gwasanaethau Profedigaeth am gyngor.

 

  • Rhaid i’r corff gael ei gludo’n briodol i’r fynwent neu amlosgfa mewn ffordd urddasol, a rhaid i enw ac oedran yr ymadawedig gael eu nodi’n glir. Arch yw’r cynhwysydd a ddefnyddir gan amlaf, ond gellir defnyddio amdo hefyd gyda chyngor y Gwasanaethau Profedigaeth.
  • Os ydych yn bwriadu gwneud eich cynhwysydd eich hun, defnyddiwch gynhwysydd o’r maint lleihaf posibl i ddal yr ymadawedig, ond sicrhewch ei fod yn ddigon cryf i ddal y pwysau. Os byddwch yn dewis amlosgiad, peidiwch â farneisio na pheintio’r cynhwysydd â phaent olew.
  • Rhaid i’r deunyddiau a ddefnyddir ddefnyddio cyn lleied â phosibl o danwydd ffosil. Bydd dillad sy’n cynnwys ffibrau a wnaed gan ddyn, esgidiau neu eitemau rwber yn achosi mwg os cânt eu llosgi, ac ni ddylid eu rhoi yn y cynhwysydd. Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch â staff yr amlosgfa.