Mynwentydd

Isod nodir y saith mynwent a reolir gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys cyfleusterau, amseroedd agor a chyfeiriadau i’r mynwentydd.

 

Gallwch hefyd ddarllen amserlen cynnal a chadw’r safleoedd.

Mynwent Draenen Pen-y-graig

Agorwyd y fynwent – Awst 1952. Agorwyd yr amlosgfa – Rhagfyr 1953.

 • Maes Parcio
 • Mynediad i gerbydau
 • Swyddfa ymholiadau
 • Toiledau (Hygyrch)
 • Swyddfa
 • Siop flodau
 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Gweddillion a amlosgir

Hefyd:

 • Gardd wasgaru
 • Colwmbariwm
 • Llyfr coffa
 • Placiau gardd goffa
 • Coed coffa
Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar hyn o bryd. Mae’r tiroedd ar agor 8yb – 5.45yh ar gyfer ymweliadau â beddau a Gerddi Coffa. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.  Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i adeiladau eraill y safle, megis y Swyddfa Ymholiadau, y toiledau, a’r Llyfr Coffa.
Mynwent Draenen Pen-y-graig.
Heol Thornhill,
Rhiwbeina,
Caerdydd,
CF14 9UA.

Os yn defnyddio llywiwr lloeren, defnyddiwch god post CF14 6RG
Lawrlwytho’r map o dir y fynwent (1.86mb PDF)
Gweld tudalen Mynwent Draenen Pen-y-graig

Mynwent y Gorllewin, Trelai

Agorwyd y fynwent – Gorffennaf 1936

 • Maes parcio
 • Mynediad i gerbydau
 • Toiledau (Hygyrch)
 • Swyddfa
 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Gweddillion a amlosgir
 • Mwslimaidd (Cofebion traddodiadol)
 • Eglwys Uniongred Roegaidd (Cofebion traddodiadol)
 • Iddewig – diwygiedig (Cofebion traddodiadol)

Hefyd:

 • Gardd wasgaru
 • Placiau gardd goffa
 • Tŷ gweddi Iddewig
Mae Mynwentydd Cathays, Y Gorllewin, Draenen Pen-y-graig a Phantmawr ar agor rhwng 8am a 5.45pm bob dydd.

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.

Mynwent y Gorllewin. Cowbridge Road west, Trelai, Caerdydd, CF5 5TG.
Lawrlwytho’r map o dir y fynwent (141kb PDF)

Mynwent Pantmawr

Agorwyd – Gorffennaf 1931.

 • Maes Parcio
 • Mynediad i gerbydau
 • Toiledau (Hygyrch)
 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Tsieineaidd (Cofebion traddodiadol)
Mae Mynwentydd Cathays, Y Gorllewin, Draenen Pen-y-graig a Phantmawr ar agor rhwng 8am a 5.45pm bob dydd.

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.

Mynwent Pantmawr. Heol Pantmawr, Caerdydd, CF14 7TD.

Mynwent Cathays

Agorwyd – Gorffennaf 1859.

 • Maes Parcio
 • Mynediad i gerbydau
 • Toiledau (Ochr Heol Fairoak – Hygyrch)
 • Gweddillion a amlosgir
Mae Mynwentydd Cathays, Y Gorllewin, Draenen Pen-y-graig a Phantmawr ar agor rhwng 8am a 5.45pm bob dydd.

A fyddech gystal ag ymweld â’r mynwentydd dim ond os ydych yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion o ran ymbellhau’n gymdeithasol.

Mynwent Cathays. Heol Fairoak, Cathays, Caerdydd, CF24 4PY. Mynwent Cathays. Heol Allensbank, Y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 3RA.
Lawrlwytho’r map o dir y fynwent (260kb PDF)
Gweld tudalen Mynwent Cathays

Mynwent Llanisien

Agorwyd – Mehefin 1925.

 • Maes Parcio
Ail-agor beddau teuluol yn unig.
Ar gau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eich bod yn mynd i angladd.
Mynwent Llanisien. Heol y Gorsaf, Llanisien, Caerdydd, CF14 5UX.

Mynwent Llandaf

Agorwyd – Ionawr 1885. Dyma’r fynwent, nid y beddau sydd o amgylch y Gadeirlan.

Ail-agor beddau teuluol yn unig.
Ar gau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eich bod yn mynd i angladd.
Mynwent Llandaf. Lawnt yr Eglwys Gadeiriol, Llandaf, Caerdydd, CF5 2EB.

Mynwent Radur, Eglwys St. John

Agorwyd – Rhagfyr 1887.

 • Maes Parcio
Ail-agor beddau teuluol yn unig.
Ar gau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eich bod yn mynd i angladd.
Mynwent Radur. Clos Rachel, Danescourt, Caerdydd, CF5 2SH.

 

Cynnal a Chadw’r Safleoedd

Dilynwn raglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd. Mae’r holl waith hwn yn dibynnu ar y tywydd, ac ni allwn fod yn gyfrifol am blanhigion, addurniadau nac unrhyw eitemau eraill sy’n cael eu gadael yn y tiroedd.

Yn dilyn claddedigaeth

 • 14 i 21 diwrnod – caiff blodau eu symud ymaith.
 • Dyddiad y gladdedigaeth i 20 wythnos yn ddiweddarach – caiff y bedd ei adolygu a’i dopio fel y bo angen oni bai ei bod hi’n amlwg fod y bedd yn cael ei gynnal gan y teulu.
 • Ar ôl 20 wythnos – caiff y bedd ei adolygu eto a chaiff tywarch neu hadau glaswellt eu gosod arno, oni bai ei bod hi’n amlwg ei fod yn cael ei gynnal gan y teulu.
 • Gall gymryd hyd at 12 mis, yn dibynnu ar gyflwr y tir, i’r bedd setlo’n llawn.

O 12 mis ar ôl y gladdedigaeth

Byddwn yn parhau i dorri’r borfa ond os bydd angen gwasanaeth penodol arnoch, gall y rhaglen cynnal a chadw eich helpu i gadw’r bedd i edrych ar ei orau.

Cynnal a chadw’r bedd

Opsiwn 1 Opsiwn 2 Opsiwn 3 Opsiwn 4 Opsiwn 5
Nifer yr ymweliadau tendio 2 4 8 8 1
Torri gwair ar/o gwmpas y bedd
Clirio toriadau o’r gofeb a’i golchi â dŵr
Hanner lleuad/ffin y gofeb
Gosod torch/blodau ddwywaith y flwyddyn +£45 +£45
Plannu blodau yn y gwanwyn a’r haf
Glanhau a gosod pridd newydd unwaith
Llun
Cost £50 £100 £170 £200 £90

Rhoi’r darlun cyfan i chi

Gan na fydd yn bosib i chi ymweld â’r bedd bob amser, byddwn yn rhoi llun o’r bedd i chi bob tro y byddwn yn gwneud gwaith arno. Drwy wneud hyn, cewch dawelwch meddwl bod y gwaith wedi’i wneud.

Gosod torch/blodau

Byddwn yn gosod blodau ffres neu dorch tymhorol ar y bedd ddwywaith y flwyddyn.

Nodwch y dyddiadau ar y ffurflen gais.

Gwneud Cais a Thalu

Gallwch dalu ymlaen llaw drwy arian parod, siec neu gerdyn debyd.

Dim ond i’r Adrannau Traddodiadol y mae Opsiwn 3 ac Opsiwn 4 yn berthnasol. Ffoniwch 029 20 544 820 i gadarnhau’r manylion cyn talu.

I wneud cais i’r Cynllun Cynnal a Chadw Beddi Blynyddol:

 • Cwblhewch y ffurflen cais atodedig yn ofalus
 • Postiwch y ffurflenni wedi’u cwblhau i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd

Thornhill Road, Rhiwbeina,

Caerdydd,

CF14 9UA.

Lawrlwytho Taflen Cyngor ar Gynnal a Chadw Beddi (23kb DOC)
DLawrlwytho Ffurflen Dalu Cynnal a Chadw Beddi (17kb DOC)