COVID-19 (Coronafeirws)

O dan fersiwn ddiweddaraf Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020, nifer mwyaf y bobl y caniateir iddynt ymgynnull at unrhyw ddiben yw 30. Mae hyn yn cynnwys mynd i angladdau fel y diffinnir o dan Ran 4 Rheoliad 14 sy’n nodi y gall person gymryd rhan mewn ymgynulliad o DDIM MWY na 30 o bobl i ddathlu bywyd person ymadawedig y cynhelir ei angladd ar neu ar ôl 22 Awst 2020.

Ar ôl ystyried yr uchod yn ofalus ac ar ôl ad-drefnu’r capeli a chynnal Asesiad Risg diwygiedig, gallwn bellach ddarparu’r uchafswm lle canlynol yn y lleoliadau hyn o ddydd Mawrth 1 Medi 2020:

Capel Wenallt – Uchafswm o 30 Person

Capel Briwnant – Uchafswm o 15 Person

Claddu mewn unrhyw Fynwent – Uchafswm o 30 Person

Claddu Gweddillion Wedi’u Hamlosgi ar unrhyw Safle – Uchafswm o 10 Person

Sylwer na fydd trafodaeth ynghylch y niferoedd hyn a’u bod wedi’u pennu yn unol â Chyfyngiadau Llywodraeth Cymru fel y nodwyd uchod. Dylai’r cynlluniau diwygiedig yn y ddau gapel ganiatáu am y pellter 2 fetr gofynnol rhwng pobl o wahanol aelwydydd. Mae’r cadeiriau i gyd wedi’u datglymu hefyd, felly gellir eu symud os oes angen. Nid oes angen i bobl o’r un aelwyd gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd.

O ddydd Mawrth 1 Medi bydd gofalwr y capel yn cyfrif y 15 (Briwnant) neu’r 30 (Wenallt) o bobl gyntaf sy’n dod i mewn i’r capeli perthnasol. Pan gyrhaeddir y terfyn, maent wedi cael cyfarwyddyd i gau’r drws a gwahardd unrhyw un arall rhag dod i mewn.

Bydd gwasanaethau angladd yng nghapeli’r amlosgfa yn dechrau am 9.30am ac yn cael eu cynnal bob 45 munud, felly bydd y gwasanaeth ei hun yn para tua 30 munud.  Mae amserau gwasanaeth dwbl ar gael hefyd.  Mae hyn yn rhoi amser i staff yr Amlosgfa lanhau’r capel rhwng pob gwasanaeth. Diben hyn yw cadw pobl yn ddiogel trwy sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol yn yr Amlosgfa, yn enwedig yn y capel.

Efallai y bydd rhaid lleihau amserau gwasanaethau ar fyr rybudd os oes ton arall o farwolaethau ychwanegol.

Mae Gwasanaethau Angladd yn dal yn unigol a gellir eu personoli fel a ganlyn:

Dewis eich cerddoriaeth

Dewis teyrngedau gweledol a lluniau ar ein sgriniau

Darlleniadau, cerddi a gweddïau

Areithiau angladdol, teyrngedau personol

Er ein bod yn ymwybodol na fydd rhai aelodau o’ch teulu a ffrindiau yn gallu dod i’r fynwent neu’r amlosgfa oherwydd y cyfyngiad sydd ar y nifer a gaiff fod mewn gwasanaeth angladd, gofynnem i chi eu hannog i beidio â dod i’r angladd i ddangos eu presenoldeb. Bydd nifer nawr o bobl yn ymgynnull yn y fynwent neu’r tu allan i’r amlosgfa yn ei gwneud yn anodd i’r rhai sydd yn yr angladd gadw pellter cymdeithasol ac i staff yr amlosgfa a’r fynwent gynnal amgylchedd gwaith diogel.

I’r rhai nad ydynt yn gallu dod:

Gall yr aelod o’r teulu sy’n trefnu angladd archebu gwe-ddarllediad o’r gwasanaeth trwy ei drefnydd angladdau (y ffi yw £30 ar gyfer y gwasanaeth hwn) sy’n helpu’r rhai sy’n hunan-ynysu, nad ydynt yn gallu teithio, sy’n sâl neu sydd mewn grŵp risg uchel.  Gellir gwylio’r cyfleuster gwe-ddarlledu wrth i’r angladd gael ei gynnal a bydd ar gael i’w wylio am hyd at 7 diwrnod ar ôl y gwasanaeth.

Awgrym arall sy’n galluogi aelodau o’r teulu a ffrindiau i fod yn rhan o’r gwasanaeth yw rhoi gwybod iddynt am y gerddoriaeth a’r darlleniadau sydd wedi’u dewisi’u a gallant chwarae neu ddarllen y rhain gartref, efallai cynnau cannwyll a chofio eu perthynas/ffrind pan fyddant yn gallu gwneud hynny.

Dylai’r rhai sy’n trefnu angladd gadw at y canlynol:

Gan ddibynnu ar ba gapel a ddefnyddiwch ar gyfer eich gwasanaeth, dim ond 15 neu 30 o alarwyr all fod yn bresennol er mwyn gallu cadw pellter diogel o 2 fetr (3 cham) o leiaf rhwng unigolion

Ni ddylai galarwyr gymysgu â’i gilydd yn agosach na 2 fetr ar wahân ar unrhyw adeg os ydynt o wahanol gartrefi

Dylai galarwyr ddilyn y cyngor ar gadw pellter cymdeithasol wrth deithio i’r angladd ac oddi yno

Dylai galarwyr osgoi unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb neu gorfforol uniongyrchol; er enghraifft, cofleidio ei gilydd oni bai eu bod yn rhan o’r un aelwyd (hynny yw, maent eisoes wedi bod yn byw yn yr un tŷ â’i gilydd)

Dylai galarwyr sy’n bresennol ddilyn y cyngor cyffredinol ar hylendid dwylo ac atal heintiau rhag lledaenu

Ni chaniateir gweithgareddau yn y capel sy’n gofyn am godi’r llais, megis canu a llafarganu, na chwarae offerynnau chwythu. Y rheswm am hyn yw bod y gweithgareddau hyn yn peri risg ychwanegol posibl o ledaenu’r haint hyd yn oed os yw pellter cymdeithasol yn cael ei gadw. Mae’r holl gerddoriaeth fasnachol ar gael ar ein system gerddoriaeth ddigidol ….. Porth Wesley

Cyn ac ar ôl pob gwasanaeth, byddwn yn glanhau ac yn diheintio’r ardal lle mae’r gwasanaeth wedi digwydd, yn ogystal â gwrthrychau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint i bobl eraill

Mewn llawer o sefyllfaoedd, aelodau aelwyd y person sydd wedi marw fydd y berthynas agosaf; mae’n bosibl bod rhaid i’r rhain hunanynysu yn unol â chanllawiau ar gyfer aelwydydd. Os yw’r angladd wedi’i drefnu i ddigwydd cyn diwedd cyfnod hunanynysu’r aelwyd (14 diwrnod o’r achos cyntaf yn yr aelwyd honno), ni ddylai galarwyr sy’n hunanynysu gymysgu â rhai nad ydynt yn hunanynysu.

Dylai galarwyr sy’n hunanynysu oherwydd bod rhywun yn eu haelwyd neu eu swigen gymorth yn sâl gyda symptomau COVID-19 neu fel y cynghorir gan staff Prawf ac Olrhain y GIG, ond nad ydynt yn symptomatig eu hunain, gael eu hwyluso i fynd i’r angladd os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gyda phrosesau’n cael eu rhoi ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo.

Dylai galarwyr sy’n agored i niwed clinigol hefyd gael eu hwyluso i fynd i angladd, gyda phrosesau’n cael eu rhoi ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo.

Ni ddylai unrhyw alarwr sydd â symptomau COVID-19 (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, colli synnwyr blasu neu arogli arferol neu newid yn y synhwyrau hyn) fynd i’r angladd gan eu bod yn peri risg i eraill; dylid ystyried cyfranogiad o bell.

Caiff galarwyr sydd wedi teithio i Gymru o wledydd nad ydynt wedi’u heithrio rhag y gofyniad i hunanynysu (yn y 14 diwrnod diwethaf) fynd i’r angladd.

Yn ogystal dylai galarwyr ddilyn y cyngor ar gadw pellter cymdeithasol wrth deithio i’r angladd ac oddi yno.

Arhoswch yn eich car os ydych wedi gyrru nes ei bod yn bryd mynd i mewn i’r capel. Rhaid cadw pellter cymdeithasol ym mhob rhan o’r amlosgfa, gan gynnwys y capel, a pheidiwch ag ymgynnull yn yr ystafell aros.

Dim ond staff yr Amlosgfa sy’n gallu mynd i mewn i ystafell gofalwr y capel

Dim ond staff yr Amlosgfa sy’n gallu cyffwrdd dolenni drws y capel

Peidiwch ag ysgwyd dwylo

Peidiwch â gadael hancesi papur wedi’u defnyddio neu unrhyw eitemau personol eraill yn y capel

Os ydych yn defnyddio’r toiledau, golchwch eich dwylo fel yr argymhellir. Sylwer mai cyfleusterau i un person ar y tro yw’r rhain erbyn hyn.

Dim mwy na 3 pherson i weld dechrau amlosgiad (os gellir darparu ar gyfer hyn)

Ar ddiwedd y gwasanaeth peidiwch â mynd at yr arch i’w chusanu na’i chyffwrdd. Er ei bod yn ddealladwy bod aelodau o’r teulu am wneud hyn, mae risg sylweddol o drosglwyddo’r feirws trwy wneud hyn. Yn lle hynny, gall pobl chwythu cusanau neu chwifio, ond ni ellir gosod eitemau personol ar yr arch y tu mewn i’r capel.

Oherwydd y posibilrwydd o drosglwyddo’r feirws, ni ddylid cario’r arch i mewn i’r capel. Os hoffai teulu ddod â’r arch i mewn i’r capel, mae elor ar olwynion ar gael. Bydd eich trefnydd angladdau yn gallu rhoi menig tafladwy i chi os ydych yn dewis gwneud hyn.

Mae teyrnged ar yr arch fel un blodyn neu dusw bach o flodau yn ddelfrydol os hoffech amlosgi hynny gyda’r person. Gellir rhoi’r holl deyrngedau blodeuol eraill yn yr ardal deyrngedau blodeuol y tu allan i’r capeli ac aros yno am wythnos.

Gobeithiwn y bydd y mesurau hyn yn helpu i’ch cadw chi, ein staff a’r gymuned ehangach yn ddiogel.

O 15 Medi bydd Ystafell y Llyfr Cofio ar agor i ymwelwyr. Byddwch yn sylwi ar sawl newid wrth ymweld â’r ardal hon:

  • Bydd system unffordd ar waith o’r gilfan barcio er mwyn galluogi cadw pellter cymdeithasol ar y llwybrau.
  • Dim ond un aelwyd fydd yn cael mynd i mewn i’r adeilad ar unrhyw un adeg.
  • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo cyn ac ar ôl ymweld â’r ardal ac ymarfer hylendid dwylo da bob amser.
  • Rhowch yr holl wastraff plastig yn y bin gwastraff cyffredinol
  • Taflwch unrhyw flodau nad oes eu hangen yn y bin gwastraff gwyrdd
  • Peidiwch â gadael eitemau personol megis cardiau, potiau blodau, canhwyllau a balwnau.

Nod yw wybodaeth hon yw eich cadw chi a’n staff mor ddiogel â phosibl, gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennym.

O 15 Medi bydd y toiledau cyhoeddus yn ein mynwentydd a’n hamlosgfa ar agor i ymwelwyr. Peidiwch â defnyddio’r cyfleusterau hyn os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, colli eich synnwyr blasu neu arogli neu newid yn y ddau synnwyr).

Sylwer mai cyfleusterau i un person ar y tro yw’r rhain erbyn hyn. Y drws allanol ar bob toiled fydd y drws sy’n cloi yn y cyfleuster. Bydd hyn yn sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

Os ydych yn defnyddio’r toiledau, golchwch eich dwylo fel yr argymhellir a defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd ar gael.

Dysgwch sut mae’r sefyllfa bresennol yn effeithio ar wasanaethau’r cyngor a chael gwybodaeth a chyngor ar Caerdydd.gov.uk.