COVID-19 (Coronafeirws)

Mae ein staff wedi cael cyfarwyddyd i gydymffurfio â chyngor ymbellhau cymdeithasol yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er ein bod yn deall y byddwch am fynd i angladdau, gofynnwn i chi aros gartref os gallwch chi. Gellir ffrydio gwasanaethau amlosgi dros y rhyngrwyd – gofynnwch i’r trefnydd angladdau sy’n gyfrifol am y trefniadau am ragor o wybodaeth. Os byddwch yn penderfynu bod yn bresennol, a fyddech cystal â chydymffurfio â’r cyngor ymbellhau cymdeithasol yn y capel ac wrth ymyl y bedd a chadw 2 fetr (neu 2 gadair) i ffwrdd wrth bawb.

 

Mae ein staff ar gael dros y ffôn a gallant gynnig unrhyw gyngor y gallai fod ei angen arnoch. Fel arall, defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen ‘cysylltu â ni’ ar y wefan hon.

 

Mynwentydd

Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd. Bydd gatiau Mynwent Cathays, Mynwent y Gorllewin a Mynwent Pantmawr wedi eu cloi drwy’r amser, gyda mynediad cyfyngedig, am uchafswm o ddeg aelod teulu agos, dim ond pan gynhelir angladdau a chladdedigaethau ar y safle.

 

Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig hefyd. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.  Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.

Dysgwch sut mae’r sefyllfa bresennol yn effeithio ar wasanaethau’r cyngor a chael gwybodaeth a chyngor ar Caerdydd.gov.uk.