Cofebion beddau

Cydnabyddir yn eang bwysigrwydd cofebion fel ffordd o gofio am anwylyd, fel ffocws ar gyfer galar ac fel cofnod hanesyddol ar gyfer blynyddoedd i ddod.

 

Bydd angen cyflwyno Cais Trwydded Goffa cyn i unrhyw waith gael ei wneud yn y fynwent. Bydd y saer maen yn trafod y cais hwn gyda chi ac yn sicrhau bod y person cywir yn llofnodi’r cais ar gyfer y gwaith dan sylw.

 

Byddwn ni’n gwirio’r cais i wneud yn siŵr bod y person cywir wedi’i lofnodi, bod y dimensiynau o fewn ein rheoliadau a bod y saer maen yn aelod o Gofrestr Seiri Meini Coffa Achrededig Prydain .

 

Unwaith y cyhoeddir y drwydded a bod y saer maen wedi cwblhau’r gwaith, byddwn yn gwneud yn siŵr bod y gofeb wedi’i gosod ar y bedd cywir yn foddhaol. Codir ffi (£95) ar gyfer y gwasanaeth hwn.

 

Os byddwch am i’r gofeb gael ei hailwampio neu ei glanhau gan saer meini coffa, rhaid gwneud cais am drwydded o hyd. Byddwn yn cyflawni’r gwiriadau arferol ond, i annog pobl i gynnal a chadw cofebion, ni fyddwn yn codi ffi.

Cofebion pren

Gallwch brynu croes neu farciwr pren i’w rhoi wrth ben unrhyw fedd, lle bo’r rheoliadau yn caniatáu hynny, a gallwch brynu croes neu farciwr bach i’w rhoi ar unrhyw blot gweddillion amlosgedig, lle bo’r rheoliadau yn caniatáu hynny.

 

Mae pob cofeb bren yn cael plât enw, sydd â lle ar gyfer arysgrif bersonol.

 

Cewch wybod pan fo’r gofeb wedi’i rhoi ar y bedd.

Lawrlwytho Ffurflen Gais am Groes Bren ar Farciwr Pren
Lawrlwytho cyfarwyddiadau ar osod eich cofeb bren

Diogelwch cofeb a gwaith cynnal a chadw

Mae’n bwysig cofio eich bod yn cymryd cyfrifoldeb am nifer o bethau drwy roi cofeb mewn mynwent, er ein bod ni’n cynnal gwiriadau diogelwch yn rheolaidd, eiddo’r perchennog/perchnogion yw’r gofeb.

  • Ni fydd yn dod yn eiddo i’r Awdurdod dan unrhyw amgylchiadau.
  • Rhaid i chi sicrhau bod eich cofeb yn cael ei chadw mewn cyflwr diogel. Dylech sicrhau ei bod yn cael ei chynnal yn rheolaidd gan saer maen cymeradwy – bydd yn ei harchwilio ac yn cyflawni unrhyw atgyweiriadau angenrheidiol. Gallech ystyried prynu yswiriant ar gyfer eich cofeb.
  • Fel y perchennog tir, mae’n ofynnol i Gyngor Dinas Caerdydd sicrhau bod y tiroedd yn ddiogel i’r cyhoedd. Caiff unrhyw gofebion dros 500mm o uchder eu profi, ac os bydd cofeb yn methu’r prawf bydd angen i saer meini coffa ei hadfer i safonau’r diwydiant. Perchennog y bedd fydd yn talu am hyn.
  • Ers 2000, mae system angori wedi’i defnyddio ar y rhan fwyaf o gofebion dros 500mm o uchder, a bydd angen i unrhyw gofeb hŷn sy’n methu’r prawf diogelwch gael ei hail-osod gan ddefnyddio’r system angori.
  • Mae’r holl waith sy’n cael ei gyflawni yn dod gyda Thystysgrif Gydymffurfiaeth a ddarperir gan y saer meini coffa. Dylai hyn sicrhau na fydd y gofeb yn methu prawf diogelwch yn y dyfodol.
Yn anffodus, mae damweiniau’n digwydd o bryd i’w gilydd yn ein mynwentydd. Un enghraifft yw pan fo person yn rhoi ei law ar gofeb i ddal ei hun i fyny wrth weithio ar fedd. Cadwch hyn mewn cof a pheidiwch â defnyddio’r gofeb fel hyn. Caniateir cyrbau neu ymylon o amgylch y bedd mewn rhai ardaloedd. Weithiau gall y rhain fod yn anodd i’w gweld ac achosi pobl i faglu. Peidiwch â gadael i blant chwarae yn y fynwent nac ymweld â hi heb oedolyn.
Mae staff yn ymwybodol o’r angen i gynnal a chadw’r fynwent i safon uchel. Mae’r gwaith cynnal a chadw hwn yn cynnwys torri’r porfa gyda pheiriant torri porfa neu strimiwr. Yn anffodus, bydd porfa’n tasgu ar y cofebion wrth strimio. Ni fydd hyn yn niweidio’r gofeb, a gellir brwsio’r porfa ymaith.

Os ydych chi’n credu bod gwaith cynnal a chadw neu waith palu bedd wedi effeithio ar eich cofeb chi, cysylltwch ag aelod o staff fel y gall archwilio ac asesu. Er y gallai hyn beri gofid i chi, cofiwch nad yw ein staff yn gwneud unrhyw beth yn fwriadol a allai achosi difrod i unrhyw gofeb.

Gyda thua 300 erw o fynwent a dros 200,000 o gofebion, mae gennym dipyn o waith!