Cymorth a Chyngor

Gall y Gwasanaethau Profedigaeth gynnig cyngor annibynnol am ddim ar bob agwedd ar drefniadau angladd. Gall y cyngor hwn fod ar sail un-i-un neu gallwn drefnu siaradwyr ar gyfer grwpiau os oes angen.

 

At hynny, mae llawer o grwpiau annibynnol a llywodraethol wedi’u sefydlu i gynnig cymorth a chyngor ar faterion ariannol, iechyd a lles a materion cyfreithiol.

A
B
C
D
E
F
H
I
J
L
M
N
S
T
W

A

Alzheimers Society

0300 222 11 22

Elusen sy’n cynnig cymorth i ofalwyr a dioddefwyr pob math o ddementia.

Age UK Cymru

08000 223 444

Age Cymru ydy’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Asian Family Counselling Service

02085 713 933

Mae’n cynnig cwnsela gofalgar, personol a chyfrinachol mewn amryw iaith a chydag ymwybyddiaeth o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig.

B

Barnardo’s Child and Family bereavement services

02920 577 074

Ymholiadau, Atgyfeiriadau ac Ymgynghoriad A Gwasanaeth Cynghori dros y Ffôn 9.15-12.15 ar foreau Mawrth.

 

Bereavement Advice Centre

08006 349 494

Llinell rhadffôn yn cynnig cyngor ar bob agwedd ar brofedigaeth, o gofrestru marwolaeth a dod o hyd i ymgymerwr i dreth profiant ac ymholiadau ynghylch budd-daliadau.

BACP (British association fo counselling and psychotherapy)

01445 883 300

Corff proffesiynol yn cynrychioli cwnsela a ffisiotherapi gyda dros 40,000 o aelodau yn gweithio tuag at safon well o arfer therapiwtig.

C

Cardiff Concern Christian Counselling Service.

02920 664 410

Cwnsela wyneb yn wyneb i bobl â ffydd. Cynnig cymorth a chefnogaeth i’r rhai sy’n profi problemau emosiynol a phroblemau pherthynas.

Cardiff Christian Healing Centre

02920 190 113

Cwnsela ar gyfer pobl â ffydd, gwasanaeth cwnsela rhyngenwadol.

Chaplaincy Department for Cardiff and Vale University Health Board.

02920 743 230

Caplan ysbyty yn cynnig gofal ysbrydol i’r gymuned ysbyty.

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill drwy roi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim.

Cruse Counselling and Support Groups

02920 886 913

Gweledigaeth Cruse Bereavement Cares ydy rhoi lle i bob person mewn profedigaeth droi pan fo rhywun farw. Ein cenhadaeth yw cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw a gwella gofal cymdeithas dros bobl mewn profedigaeth.

Community Care and Wellbeing Service

02920 345 294

Nodau CCAWS yw helpu a chefnogi aelodau’r gymuned yng Nghymru. Mae’r fframwaith ar sail athrawiaeth y Qur’an a’r Hadith a chanllaw ysbrydol Islam.

D

Donor Family Network

08456 801 954

Cymorth gan deuluoedd rhodd ar gyfer teuluoedd rhodd

.

E

Epilepsy Bereaved Wales

01656 766418

Gwasanaeth gwrando cyfrinachol gan wirfoddolwyr gyda phrofiad o farw yn sgil epilepsi.

 

H

Hopeline UK (PAPYRUS – Prevention of young suicide)

08000 684 141

Gwasanaeth ffôn arbenigol gan weithwyr proffesiynol sy’n cynnig cymorth heb ragfarn, cyngor ymarferol a gwybodaeth i blant, pobl yn eu harddegau a phobl ifanc hyd at 35 oed sy’n poeni am eu hunain neu unigolyn arall.

L

Lesbian and Gay Bereavement Project

02078 373 337

Llinell gymorth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sydd wedi colli rhywun a oedd yn agos atynt.

LL

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

08088 010 800

Gwasanaeth cyfeirio gwybodaeth dwyieithog i helpu pobl sydd wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol a chynnig canllaw iddynt.

Llywodraeth Ganolog

Mae gov.uk yn cynnig cyngor ar beth i’w wneud pan fo rhywun yn marw, gan drafod y broses gyfreithiol a materion cyfreithiol.

M

Macmillan

08088 080 000

Gwasanaethau gofal canser Macmillan, ymgyrchoedd ac ymdrechion codi arian elusennol, gwybodaeth a chyngor.

Muslim Bereavement Support

02034 687 333

Mae’r gwasanaeth cymorth mewn profedigaeth i Fwslemiaid yn sefydliad nid er elw sy’n gwasanaethu’r gymuned fwslemaidd gan eu cynorthwyo mewn cyfnodau o alar a dioddefaint.

N

National Bereavement Partnership

08452 267 227

Mae’r bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn elusen gofrestredig, sy’n cynnig gwasanaeth unigryw yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sydd mewn Profedigaeth.

Natural Death Centre

Sefydlwyd 22 blynedd yn ôl, mae’r Ganolfan Marwolaeth Naturiol yn elusen gymdeithasol, entrepreneuraidd ac addysgol sy’n cynnig cyngor di-ragfarn, am ddim ar bob agwedd ar farw, profedigaeth a hawliau defnyddwyr.

S

Samaritans

08457 90 90 90

Gwasanaeth ffôn 24 awr cyfrinachol.

Scope

0808 800 3333

Cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i bobl anabl a’u teuluoedd.

Support After Murder and Manslaughter (SAMM)

08458 723 400

Elusen genedlaethol y DU sy’n cefnogi teuluoedd sydd mewn profedigaeth oherwydd Llofruddiaeth a Dynladdiad.

Survivors of Bereavement By Suicide.

0115 944 1117

9yb – 9yh Gwasanaeth cymorth dros y ffôn.

T

Tenovus

0808 808 1010

Gwasanaeth sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a mynediad at driniaeth i unrhyw un y mae canser yn effeithio arno.

The Way Foundation (Widowed and Young)

07800 113 450

WAY yw’r unig elusen genedlaethol yn y DU ar gyfer menywod a dynion 50 oed neu iau y mae eu partner wedi marw. Grŵp hunan-gymorth gan rwydwaith o wirfoddolwyr a fu mewn profedigaeth yn ifanc eu hunain, sy’n deall yn union y profiad y mae’r aelodau eraill yn ei fyw.

W

Welsh Widows

07749 542858

Gwefan am ddim ar gyfer gwragedd a gwŷr gweddw i sgwrsio a rhannu eu teimladau yn y cyfnod ofnadwy hwn.

.

A
B
C
D
G
H
S
T
W
Y
2

A

ARC Antenatal Results Choices

08450 772 290

Yn cynnig cymorth a gwybodaeth ddiduedd i rieni drwy gydol eu profion cynenedigol, a lle cafwyd diagnosis o abnormaledd ffetysol.

B

Barnardos Child Bereavement Service

02920 497 531

Ymholiadau, Atgyfeiriadau ac Ymgynghoriad A Gwasanaeth Cynghori dros y Ffôn 9.15-12.15 ar foreau Mawrth.

Bliss

0500 618 410

Mae Bliss yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i deuluoedd sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth cyfrinachol i deuluoedd babanod cynamserol a sâl.

C

Cardiac Risk In The Young

01737 363 222

Yn cynnig cymorth profedigaeth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan Farwolaeth Cardiaidd Sydyn yr Ifanc.

Childhood Bereavement Network

02078 436 309

Yn cynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd sydd mewn profedigaeth

Child Bereavement Charity

01494 446 648

Yn cefnogi teuluoedd ac yn addysgu gweithwyr proffesiynol pan mae baban neu blentyn o unrhyw oedran wedi neu yn marw, neu pan mae plentyn mewn profedigaeth.

Child Bereavement UK

01494 568 900

Yn cefnogi teuluoedd ac yn addysgu gweithwyr proffesiynol pan mae plentyn yn marw neu mewn profedigaeth.

Child Death Helpline

0800 282 986

Gwasanaeth gwrando sy’n cynnig cymorth emosiynol i’r rheini yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth plentyn.

Chrisitan Lewis Trust

01792 480 500

Gofalu am a chefnogi teuluoedd, plant a phobl yn eu harddegau yr effeithir arnynt gan ganser. Ein nod yw creu atgofion am oes drwy ein rhaglen wyliau.

Cruse

08444 779 400

Gweledigaeth Cruse Bereavement Cares ydy rhoi lle i bob person mewn profedigaeth droi pan fo rhywun farw. Ein cenhadaeth yw cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw a gwella gofal cymdeithas dros bobl mewn profedigaeth.

D

Donor Family Network

02074 365 881

Cymorth gan deuluoedd rhodd ar gyfer teuluoedd rhodd.

G

Grief Encounter

02083 718 455

Cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n dioddef o brofedigaeth.

H

Hope Again

0808 808 1677

Hope Again yw gwefan Gofal Profedigaeth Cruse i bobl ifanc.  Mae Cruse yn elusen genedlaethol sy’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan mae rhywun sy’n agos atynt yn marw. Rydym hefyd yn gweithio i wella sut mae cymdeithas yn gofalu am bobl sydd mewn profedigaeth.

S

SANDS (Stillbirth and neonatal death charity) Cardiff and Newport

02074 365 881

Grŵp cymorth i rieni sydd mewn profedigaeth ar ôl marwolaeth baban.

Sand Rose Project

08456 076 357

Yn rhoi seibiant i’r sawl sydd mewn profedigaeth, gyda phwyslais ar blant bach.

T

The Beresford Centre

01633 919 957

Cwnsela ar feichiogrwydd annisgwyl, terfynu cyn/ar ôl a cholli beichiogrwydd.

The Junction Pregnancy Crisis Support

07807 608 009

I unrhyw un sydd wedi dioddef o golli beichiogrwydd, camesgoriad, erthyliad neu farw-enedigaeth.

The Compassionate Friends

08451 232 304

Cymorth i rieni a theuluoedd sy’n galaru.

The Miscarriage Association

01924 200 799

Cylchlythyr, cymorth ffôn, taflenni gwybodaeth a fforymau.

W

Winstons Wish

08452 030 405

Elusen i blant sydd mewn profedigaeth a’u teuluoedd.

Y

Young Minds Parent Line

08088 025 544

Cymorth i rieni sy’n poeni am faterion emosiynol, meddyliol ac ymddygiadol mewn pobl ifanc.

2

2 Wish Upon a Star

Cymorth profedigaeth i rieni sydd wedi colli plentyn yn sydyn / trawmatig.