Angladdau babanod

Os cawsoch faban yn yr ysbyty oedd yn farw-anedig, bydd staff yn gallu helpu a rhoi cyngor i chi ynghylch trefniadau angladd.  Yn aml, bydd yr ysbyty yn gallu argymell cyfarwyddwr angladdau i drefnu angladd i’ch baban, ond gallwch bob amser wneud y trefniadau gyda chyfarwyddwr angladdau o’ch dewis neu’n uniongyrchol gyda ni.

Amlosgi

Nid oes ffi amlosgi am blentyn dan 18 oed ac mae ystod lawn o gyfleusterau yn y ddau gapel sydd ar gael i chi eu defnyddio (er y codir tâl am rai ohonynt).

 

Gallwch ddefnyddio’r naill gapel neu’r llall ac mae amseroedd ar gael ar gyfer gwasanaethau yn y bore a’r prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener, a boreau Sadwrn (er y codir tâl ychwanegol ar gyfer boreau Sadwrn).

 

Bydd y gweddillion wedi’u hamlosgi ar gael ymhen 2 ddiwrnod gwaith ar ôl y diwrnod amlosgi.

 

Ar ôl yr amlosgiad, mae llawer o ddewisiadau ar gael i chi sy’n cynnwys mynd â’r gweddillion adref gyda chi, eu gwasgaru yn y Gerddi Coffa (ym Mynwent y Gorllewin a Draenen Pen-y-graig) neu eu claddu mewn bedd.

Gweld ein capeli yn Nraenen Pen-y-graig

Claddedigaeth

Mae ardaloedd penodol ym Mynwent Draenen Pen-y-graig a  Mynwent y Dwyrain i gladdu babanod. Bydd y beddau yn yr ardaloedd hyn yn rhoi lle i gladdedigaeth unigol o faban neu fabanod.

Ni chodir tâl i gladdu baban yn un o’r beddau hyn ac ni chodir tâl am y bedd; caniateir gosod nifer o gofroddion ar y bedd ac os penderfynwch gael claddedigaeth, gallwch brynu maen coffa trwy’r Gwasanaethau Profedigaeth pan fyddwch yn barod – £375 yw’r gost. Ni allwch brynu maen coffa gan saer maen coffa i’w roi yn yr ardal fabanod.

 

Ar ôl y gladdedigaeth, byddwn yn rhoi arwyddbost ar y bedd gydag enw’r baban, hyd yn oed os nad oedd angen cofrestru’r baban.

 

Os byddai’n well gennych gladdu’r baban mewn bedd teuluol neu mewn bedd newydd y mae lle i gladdu ynddo eto yn y dyfodol, mae beddau ar gael i’w prynu ym Mynwent Draean Pen-y-graig, Mynwent Pantmawr a Mynwent y Dwyrain. Ni chodir tâl i gladdu plentyn dan 18 oed mewn bedd, a £900 yw cost bresennol bedd.

Mae amseroedd claddu ar gael yn y bore a’r prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener.