Angladdau babanod

Os cawsoch faban yn yr ysbyty oedd yn farw-anedig, bydd staff yn gallu helpu a rhoi cyngor i chi ynghylch trefniadau angladd.  Yn aml, bydd yr ysbyty yn gallu argymell cyfarwyddwr angladdau i drefnu angladd i’ch baban, ond gallwch bob amser wneud y trefniadau gyda chyfarwyddwr angladdau o’ch dewis neu’n uniongyrchol gyda ni.

Amlosgi

Nid oes ffi amlosgi am blentyn dan 18 oed ac mae ystod lawn o gyfleusterau yn y ddau gapel sydd ar gael i chi eu defnyddio (er y codir tâl am rai ohonynt).

 

Gallwch ddefnyddio’r naill gapel neu’r llall ac mae amseroedd ar gael ar gyfer gwasanaethau yn y bore a’r prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener, a boreau Sadwrn (er y codir tâl ychwanegol ar gyfer boreau Sadwrn).

 

Bydd y gweddillion wedi’u hamlosgi ar gael ymhen 2 ddiwrnod gwaith ar ôl y diwrnod amlosgi.

 

Ar ôl yr amlosgiad, mae llawer o ddewisiadau ar gael i chi sy’n cynnwys mynd â’r gweddillion adref gyda chi, eu gwasgaru yn y Gerddi Coffa (ym Mynwent y Gorllewin a Draenen Pen-y-graig) neu eu claddu mewn bedd.

Gweld ein capeli yn Nraenen Pen-y-graig

Claddedigaeth

Mae ardaloedd penodol ym Mynwent Draenen Pen-y-graigMynwent y Dwyrain i gladdu babanod. Bydd y beddau yn yr ardaloedd hyn yn rhoi lle i gladdedigaeth unigol o faban neu fabanod.

 

Ni chodir tâl i gladdu baban yn un o’r beddau hyn ac ni chodir tâl am y bedd; caniateir gosod nifer o gofroddion ar y bedd ac os penderfynwch gael claddedigaeth, gallwch brynu maen coffa trwy’r Gwasanaethau Profedigaeth pan fyddwch yn barod. Ni allwch brynu maen coffa gan saer maen coffa i’w roi yn yr ardal fabanod.

 

Ar ôl y gladdedigaeth, byddwn yn rhoi arwyddbost ar y bedd gydag enw’r baban, hyd yn oed os nad oedd angen cofrestru’r baban.

 

Os byddai’n well gennych gladdu’r baban mewn bedd teuluol neu mewn bedd newydd y mae lle i gladdu ynddo eto yn y dyfodol, mae beddau ar gael i’w prynu ym Mynwent Draean Pen-y-graig, Mynwent Pantmawr a Mynwent y Dwyrain. 

 

Mae amseroedd claddu ar gael yn y bore a’r prynhawn, dydd Llun i ddydd Gwener.